Jaarrekening

Administratieve verplichtingen vallen samen met de start van een onderneming en het hebben van een BV. Het verdient aanbeveling met een goede administratie zo vroeg mogelijk te starten.

De commerciële jaarrekening moet worden opgesteld om inzicht te verschaffen in het vermogen en het resultaat van de onderneming. Daarnaast moet de publicatie van de jaarstukken van rechtspersonen jaarlijks worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

De jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van uw financiële administratie. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting daarop. Op de balans van de jaarrekening worden aan de debetzijde (links) de bedrijfsbezittingen weergegeven, de zogenaamde activa. Aan de creditzijde (rechts) zijn de schulden opgenomen, de zogenaamde passiva. De winst- en verliesrekening is het andere gedeelte van de jaarrekening. Dit is een weergave van de omzet van het afgelopen (boek)jaar en het totaal van alle kosten die daarvoor gemaakt zijn. Het resultaat daarvan is per saldo winst of verlies.

De jaarrekening geeft inzicht in hoe goed uw bedrijf het afgelopen jaar heeft gedraaid. De balans geeft de omvang weer van de bezittingen en schulden van het bedrijf. De winst- en verliesrekening laat zien wat uw inspanningen het afgelopen jaar hebben opgeleverd.

Hieronder staan voorbeelden van wat ons administratiekantoor voor u kunt betekenen:

  • Oprichten van een BV;
  • Inbreng onderneming in BV;